Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van PositiveDigits B.V. te Waalwijk

1. Algemeen en Definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door PositiveDigits B.V., te sluiten overeenkomsten, alsmede op haar aanbiedingen/offertes.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door PositiveDigits B.V., te sluiten overeenkomsten, alsmede op haar aanbiedingen/offertes. In het kader van onderhavige voorwaarden wordt met de navolgende definities de navolgende zaken bedoeld:
  1. PositiveDigits B.V.: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PositiveDigits B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5145 RE) Waalwijk, aan de Van Schijndelstraat 11 (hierna te noemen: “PD”)
  2. Opdrachtgever: de geadresseerde(n) van een offerte van PD, de contractspartij van PD en/of de partij met wie PD een andere rechtsbetrekking heeft.
  3. Overeenkomst: De overeenkomst waarbij PD zich jegens de Opdrachtgever verplicht om zaken of diensten aan te leveren, tegen een vergoeding of om niet indien zulks is overeengekomen.

2. Toepasselijkheid

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met PD verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van PD en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en PD opgenomen wordt.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een bepaling van de overeenkomst of deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen PD en de Opdrachtgever in overleg treden om de nietige bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk het doel en strekking van de te vervangen bepaling volgt.
 5. PD kan niet door enige handeling, door een mededeling, dan wel door een toezegging van een daartoe niet bevoegde werknemer of vertegenwoordiger, of stilzwijgend geacht te worden te hebben ingestemd met de door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of met een niet-schriftelijk overeengekomen wijziging van deze voorwaarden/van de overeenkomst.
 6. Tenzij PD aan de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft medegedeeld, worden na een op grond van het bovenstaande eenmaal tot stand gekomen overeenkomst, de daaruit voortvloeiende of nieuwe overeenkomsten tussen partijen mede beheerst door deze voorwaarden, ook in het geval de overeenkomst nadien per telefoon of per e-mail tot stand komt.
 7. Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als Opdrachtgever optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens PD hoofdelijk aansprakelijk.
 8. PD heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit de betreffende overeenkomst, alsmede de eigendom van de betreffende goederen aan derden over te dragen. Zonder schriftelijke toestemming van PD mag de Opdrachtgever haar rechten en verplichtingen jegens PD niet aan derden overdragen.
 9. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 10. Indien PD niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PD in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave door PD zijn geheel vrijblijvend, tenzij door PD anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan PD verstrekte gegevens waarop PD zijn aanbieding heeft gebaseerd. Indien bepaalde van de Opdrachtgever afkomstige informatie niet (meer) juist blijkt te zijn, dan kan dat gevolgen hebben voor de offerte of de op basis daarvan tot stand gekomen overeenkomst. Het risico ten aanzien van die gevolgen wordt gedragen door de Opdrachtgever.
 2. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door PD blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door PD.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en PD zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht PD niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. PD kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Indien PD in het kader van een offerte en op verzoek van de Opdrachtgever reclame-, fotografie-, tekst-, film-, hosting-, sociale mediawerk, dan wel onderzoeks-, planning-, consultancy & developmentwerkzaamheden heeft verricht en nadien geen overeenkomst tot stand komt, is de Opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd aan PD voor het verrichte werk, die in ieder geval uit een urenvergoeding voor verricht werk zal bestaan.
 8. Indien het aanbod van PD wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat PD hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt, hetzij met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt. Tevens dient daaronder te worden verstaan het verrichten van een (aan)betaling door Opdrachtgever.
 9. PD kan niet eerder worden gehouden met de uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens, inclusief een door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging, in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. PD zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van PD worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de offerte PD uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de offerte is omschreven.
 2. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door PD. Het staat PD vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten. PD blijft evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PD worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PD zijn verstrekt, heeft PD het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. PD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PD is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PD kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan PD de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door PD of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart PD voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welk ontstaan van de schade aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

 1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse, dan wel het verrichten van een zoekwoordenonderzoek, strategie of planningswerkzaamheden door PD voor de Opdrachtgever, dan wel een opdracht tot het vervaardigen van een website, wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.
 2. Tussen PD en Opdrachtgever kunnen ook werkzaamheden zijn overeengekomen die doorlopend zijn, zoals marketingswerkzaamheden of onderhoudswerkzaamheden, zijnde alle werkzaamheden met een repeterend karakter. In geval van doorlopende werkzaamheden is er een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan en kunnen partijen ieder de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand opzeggen. Opzegging bij eenmalige opdrachten, zoals opgenomen in artikel 5.1., kunnen niet voortijdig worden opgezegd. Doorlopende werkzaamheden vangen aan, na afronding van de eenmalige opdrachten, tenzij anders overeengekomen.
 3. PD heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door PD onderhouden worden.
 4. PD heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met PD gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 5. PD heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

6. Levering en levertijd

 1. PD spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door PD genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden PD niet en hebben steeds een indicatief karakter. Oplevering van eenmalige opdrachten vindt in gezamenlijk overleg plaats.
 2. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen PD en Opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijving voor de verdere planning te bespreken.
 3. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen een uiterste (leveringstermijn of (oplever)datum zijn overeengekomen, komt PD wegens tijdsoverschrijving eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever PD een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat PD in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

7. Overmacht

 1. PD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer PD als gevolg van Overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal PD alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de Opdrachtgever en PD geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door PD tot aan het moment van Overmacht zullen alsnog gefactureerd worden welke de Opdrachtgever gehouden is te betalen.
 3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft PD, indien zij door Overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of op tijd uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden te keuze van PD zonder dat PD tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.
 4. Onder Overmacht aan de zijde van PD is onder meer sprake indien PD na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, invoer- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan internetverbindingen, storingen in de levering van energie en data, alles zowel in bedrijf van PD als bij derden van wie PD de benodigde materialen of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of risicobeheer van PD ontstaan.

8. Prijzen en zekerheid

 1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door PD minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de Opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 3. PD is gerechtigd alvorens te leveren of met het leveren of nakomen van de overeenkomst anderszins door te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid tot nakoming van de nakomingverplichting van Opdrachtgever op eerste verzoek te vorderen.

9. Betaling / eigendomsvoorbehoud

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de Opdrachtgever en PD heeft de Opdrachtgever een betalingsverplichting jegens PD. PD is gerechtigd om in delen te factureren. De Opdrachtgever dient binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur door PD het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. Bij non-betaling binnen de factuurtermijn behoudt PD zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Hierbij dient redelijkheid en billijkheid in acht genomen te worden.
 3. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de Opdrachtgever een contractuele rente van 1% per maand en buitengerechtelijke kosten van 15% van de hoofdsom verschuldigd met een minimum van € 150,-, indien de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Indien Opdrachtgever een consument is, dan is deze aan PD de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd en buitengerechtelijke kosten conform de daartoe geldende staffels van overheidswege (BIK-staffel)
 4. Indien PD abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal PD het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de Opdrachtgever terugstorten op de rekening van de Opdrachtgever, tenzij PD nog een vordering heeft op Opdrachtgever of binnen 30 dagen zal krijgen. In alle gevallen is PD bevoegd om bedragen te verrekenen met Opdrachtgever.
 5. PD kan, vooruitlopend op de eindafrekening, onmiddellijk na de oplevering van het werk of dienst een factuur zenden voor het bedrag, dat haar ontwijfelbaar toekomt.
 6. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van PD op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. Eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van PD totdat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.

10. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom waaronder doch niet uitsluitend het auteursrecht te zake van de producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen PD en de Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij PD of diens leveranciers, tenzij anders overeengekomen. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. Het intellectueel eigendomsrecht van PD rust op al haar werken, waaronder doch niet uitsluitend het door haar gecreëerde of ingekocht reclame-, fotografie-, tekst-, film-, hosting-, en sociale mediawerk.
 2. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door PD is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop betrekking hebbende factuur, tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of voorwaarden anderszins aan de Opdrachtgever opgelegd.
 3. Indien PD bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van PD niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tot de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.
 4. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings,-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij PD, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door PD is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop betrekking hebbende factuur, tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of voorwaarden anderszins aan de Opdrachtgever opgelegd. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 5. Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het PD steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, website, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan Opdrachtgever (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Opdrachtgever zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart PD tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat het door Opdrachtgever aan PD verstrekte gegevens een inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan leverancier ter beschikking gestelde materialen, dan wel voor de wijzigingen die Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van PD in de programmatuur, website, databestanden, appratuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Iedere vrijwaringsverplichting van PD wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.
 7. PD is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met Opdrachtgever is overeengekomen.
 8. PD is nimmer gehouden om Opdrachtgever beheerrechten af te geven/over te dragen van de door haar ten behoeve van Opdrachtgever aangemaakt (beheer)accounts en profielen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn.

11. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. Indien de aanvang en de voortgang van de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voor PD voortvloeiende schade door de Opdrachtgever te worden vergoed.
 2. De Opdrachtgever draagt zorg voor een situatie waarin PD haar diensten op een juiste wijze kan uitvoeren, zoals doch niet uitsluitend een werkende internetverbinding voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, gebruikersnamen en wachtwoorden en alle voorkomende zaken die PD aangeeft nodig te hebben voor een juiste uitvoering van de opdracht.

12. Reclame

 1. Reclames omtrent de kwaliteit van het geleverde dienen binnen 10 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan PD kenbaar te worden gemaakt. Reclames buiten de klachttermijn zoals omschreven, worden in beginsel niet behandeling genomen, waarbij te gelden heeft dat de aanspraken van de Opdrachtgever ter zake zijn vervallen.
 2. Indien reclames als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van PD, dan kan PD hetzij de gebreken herstellen, hetzij het netto factuurbedrag verrekenen.
 3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend bij PD en wel binnen 10 werkdagen na verzenddatum van de facturen.
 4. Het indienen van reclame ontslaat de Opdrachtgever niet van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met PD.
 5. Een ingediende reclame over het behaalde resultaat ten aanzien van de vindbaarheid van een website of over een bepaald behaald niveau van zichtbaarheid en alles wat daarmee verband houdt in de ruimste zin van het woord, wordt in beginsel als ongegrond afgewezen, tenzij uit de Overeenkomst tussen partijen blijkt dat PD zich verbonden heeft een concreet resultaat qua vindbaarheid en/of zichtbaarheid te behalen.

13. Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van PD voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 2. De totale aansprakelijkheid van PD wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de Opdrachtgever is beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 5.000,-, althans beperkt tot het bedrag waarvoor PD maximaal verzekerd is.
 3. De aansprakelijkheid van PD wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever PD onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en PD ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PD in staat is adequaat te reageren.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo goed mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan PD meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen PD vervalt indien de Opdrachtgever niet binnen 12 maanden na de schriftelijke kennisgeving een rechtsvordering tegen PD bij de bevoegde instantie aanhangig heeft gemaakt.

14. Hosting

 1. Indien Hosting-werkzaamheden zijn overeengekomen, dan zal PD zich jegens Opdrachtgever inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Hostingdienst zo groot mogelijk te laten zijn. PD zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen, waarbij te gelden heeft dat PD uitdrukkelijk niet kan garanderen dat alle geleverde Hostingdiensten te allen tijde beschikbaar zijn voor Opdrachtgever en/of derden. PD is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Hostingdienst, waaronder de via de servers van PD verzonden (e-mail)berichten.
 2. Ingeval van onderhoud, zal Opdrachtgever geen gebruik kunnen maken van de geleverde Hostingdiensten. Opdrachtgever zal tijdig worden ingelicht over het moment van onderhoud. PD zal trachten dit onderhoud te doen laten plaats vinden buiten werktijd, doch kan dit niet garanderen.
 3. Opdrachtgever zal de afgenomen Hostingdienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door PD opgelegde regels en instructies. Opdrachtgever zal zich onthouden van privacy-schending van derden, discriminerende uitlatingen en strijdigheden met de openbare orde. In het bijzonder zal Opdrachtgever:
  • geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer en beledigende uitingen;
  • zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is, waaronder de servers van PD;
  • zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligingsgaten.
  • zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van (grote) hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud;
 4. Opdrachtgever is verplicht de geleverde Hostingdienst op een dusdanige manier te gebruiken dat deze de werking van de servers van PD of diens voorschakels niet belemmert en de levering van de Hostingdienst aan andere Opdrachtgevers niet in gevaar brengt.
 5. Indien PD op de gehuurde ruimte(n) van Opdrachtgever data aantreft welke in strijd is met deze algemene voorwaarden behoudt PD zich het recht voor deze data zonder enig overleg te verwijderen en hieromtrent eventueel melding te maken bij overheidsinstanties.
 6. PD zal wegens weigering van de toegang tot de Hostingdienst op grond van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Opdrachtgever vrijwaart PD voor alle aanspraken van derde.
 7. PD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of beschadiging van enige data van Opdrachtgever welke bij onderhoud en/of storing optraden. Opdrachtgever vrijwaart PD voor dergelijk verlies of schade jegens derden.
 8. PD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers en/of onderhoud hieraan.
 9. PD houdt zich het recht voor om aan Opdrachtgever de toegang tot de Hostingdienst te ontzeggen indien Opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen aan verplichtingen voortvloeit uit dit artikel.

15. Buitengebruikstelling

 1. PD heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens PD niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. PD zal Opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van PD kan worden verlangd. Ook hier geldt dat redelijkheid en billijkheid in acht genomen wordt.
 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door PD gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

16. Persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever geeft PD hierbij uitdrukkelijke toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van haar dienstverlening.
 2. PD leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de AVG na. Indien de Opdrachtgever zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, dan kan de Opdrachtgever hierover met PD schriftelijk contact opnemen. PD zal de Opdrachtgever de gewenste informatie geven en, indien door de Opdrachtgever gewenst, de gegevens over de Opdrachtgever aanpassen. PD hanteert daarvoor een eigen Privacy Statement.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte gegevens worden door PD gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst. De gegevens worden opgenomen in een bestand.
 4. PD spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

17. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. PD behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst schadeloos te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

18. Overig

 1. PD zal geen persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan PD.
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. PD zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 3. PD is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. PD behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar de website van PD te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

19. Geschillenregeling en toepasselijk Recht

 1. Op alle verbintenissen tussen PD en de Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van geschillen is de rechter in de vestigingsplaats van PD bevoegd te weten de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij de Wet een andere rechter dwingendrechtelijk voorschrijft.