Algemene voorwaarden

In dit document vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van PositiveDigits. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door PositiveDigits, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname één van de online marketing diensten en producten van PositiveDigits zoals Zoekmachine Optimalisatie, Google Ads, website realisatie en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. PositiveDigits behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

 1. Definities

  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie PositiveDigits een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

 2. Toepasselijkheid
  1. Door ondertekening van een overeenkomst met PositiveDigits verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van PositiveDigits en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
  2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en PositiveDigits opgenomen wordt.
 3. Aanbieding en acceptatie
  1. Alle offertes en prijsopgave door PositiveDigits zijn geheel vrijblijvend, tenzij door PositiveDigits anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan PositiveDigits verstrekte gegevens waarop PositiveDigits zijn aanbieding heeft gebaseerd.
  2. Het ondertekenen van een door PositiveDigits uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met PositiveDigits.
  3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door PositiveDigits blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door PositiveDigits. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
  4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en PositiveDigits zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht PositiveDigits niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Uitvoering van de overeenkomst
  1. PositiveDigits zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van PositiveDigits worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de offerte PositiveDigits uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de offerte is omschreven.
  2. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door PositiveDigits. Het staat PositiveDigits vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten. PositiveDigits blijft evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PositiveDigits aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PositiveDigits worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PositiveDigits zijn verstrekt, heeft PositiveDigits het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. PositiveDigits is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PositiveDigits is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PositiveDigits kenbaar behoorde te zijn.
  5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan PositiveDigits de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  6. Indien door PositiveDigits of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  7. Opdrachtgever vrijwaart PositiveDigits voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Duur en beëindiging
  1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse door PositiveDigits voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.
  2. PositiveDigits heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door PositiveDigits onderhouden worden.
  3. PositiveDigits heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met PositiveDigits gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
  4. Positive Digits heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 6. Levering en levertijd
  1. PositiveDigits spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door PositiveDigits genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)dat, gelden steeds als streefdata, binden PositiveDigits niet en hebben steeds een indicatief karakter.
  2. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen PositiveDigits en opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijving voor de verdere planning te bespreken.
  3. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen een uiterste (leveringstermijn of (oplever)datum zijn overeengekomen, komt PositiveDigits wegens tijdsoverschrijving eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever PositiveDigits een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat PositiveDigits in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
  4. Door PositiveDigits gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via E-mail) aan de opdrachtgever verstrekt.
 7. Overmacht
  1. PositiveDigits aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer PositiveDigits als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
  2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal PositiveDigits alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en PositiveDigits geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door PositiveDigits tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 8. Prijzen
  1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
  2. Wijzigingen in de tarieven worden door PositiveDigits minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 9. Betaling / eigendomsvoorbehoud
  1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en PositiveDigits is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur door PositiveDigits het verschuldigde bedrag te voldoen.
  2. In genoemde gevallen behoudt PositiveDigits zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
  3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan PositiveDigits.
  4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door PositiveDigits een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
  5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering PositiveDigits hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
  6. Indien PositiveDigits abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal PositiveDigits het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
  7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens PositiveDigits heeft voldaan.
 10. Intellectuele eigendom
  1. Indien PositiveDigits bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Positivedigits niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tot de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.
  2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings,-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij PositiveDigits, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
  3. Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het PositiveDigits steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, website, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan opdrachtgever (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Opdrachtgever zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
  4. PositiveDigits vrijwaart opdrachtgever tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde opdrachtgever PositiveDigits onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan PositiveDigits. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Positivedigits verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan leverancier ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van PositiveDigits in de programmatuur, website, databestanden, appratuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door PositiveDigits zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van PositiveDigits een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal leverancier, indien mogelijk, zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van PositiveDigits wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.
  5. Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan PositiveDigits van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Opdrachtgever vrijwaart PositiveDigits tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.
  6. PositiveDigits is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met opdrachtgever is overeengekomen.
 11. Aansprakelijkheid
  1. Indien PositiveDigits bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop PositiveDigits weinig of geen invloed kan uitoefenen kan PositiveDigits op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met PositiveDigits of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met PositiveDigits.
  2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is PositiveDigits slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van PositiveDigits voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  3. Opdrachtgever vrijwaart PositiveDigits voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van PositiveDigits.
  4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. PositiveDigits kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
  5. PositiveDigits is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
  6. De opdrachtgever dient PositiveDigits terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door PositiveDigits geleden schade.
  7. PositiveDigits is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
  8. PositiveDigits is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.
 12. Buitengebruikstelling
  1. PositiveDigits heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens PositiveDigits niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. PositiveDigits zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Positive Digits kan worden verlangd.
  2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
  3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door PositiveDigits gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.
 13. Overdracht van rechten en verplichtingen
  1. PositiveDigits noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 14. Reclame
  1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan PositiveDigits, waarna PositiveDigits deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Positive Digits binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
  2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
  1. PositiveDigits behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
  3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
 16. Overig
  1. PositiveDigits zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan PositiveDigits.
  2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. PositiveDigits zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
  3. PositiveDigits is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
  4. PositiveDigits behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar de website van PositiveDigits te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.
 17. Geschillenregeling en toepasselijk Recht
  1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen PositiveDigits en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
  2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door PositiveDigits met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van PositiveDigits beslissend.
 18. Geschillenregeling en toepasselijk Recht
  1. De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van PositiveDigits totdat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.